Cenník

Cenník zdravotných výkonov a služieb

 platný od 1.3.2023 

A) Lekárske prehliadky a lekársky posudok – výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (na základe platných zákonných noriem) **: 

  

1a. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla skup. 1..................... 50,00 Eur

1b. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla skup. 2 .................... 70,00 Eur

2. o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbrane, zbrojného preukazu .. 90,00 Eur
3. o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium ( SOU, SŠ,VŠ ).............................................. 15,00 Eur
4. o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz .......................... 30,00 Eur
5. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie lode ............................................................... 70,00 Eur
6. o zdravotnej spôsobilosti pred prácou a štúdiom v zahraničí ............................... 30,00 Eur
7. o zdravotnej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti a vystavenie zdravotného preukazu ...... 30,00 Eur


B) Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu ( na základe platných zákonných noriem) ** :
8. Preventívna prehliadka na prácu podľa osobitných predpisov v zmysle zákona 473/2005,Vyhl. 33/2006 Z.z. §15 - SBS  .............................................................................. 50,00 Eur
9. Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta (učitelia, zdravotnícki pracovníci a pod) ............................................................................. 40,00 Eur


Vstupná, mimoriadna, periodická, výstupná prehliadka v súvislosti s výkonom povolania a iné posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta :
10. kompletná anamnéza, vrátane podrobnej pracovnej anamnézy ................. 10,00 Eur
11. kompletné fyzikálne vyšetrenie .......................................................................... 10,00 Eur
12. orientačné neurologické vyšetrenie .................................................................... 5,00 Eur
13. orientačné psychologické vyšetrenie ................................................................ 10,00 Eur
14. orientačné vyšetrenie kože .................................................................................. 5,00 Eur
15. orientačné ortopedické vyšetrenie ..................................................................... 5,00 Eur
16. orientačné vyšetrenie zmyslových funkcií ......................................................... 5,00 Eur
17. EKG pre účely PZS ................................................................................................ 15,00 Eur
18. ABI pre účely PZS ................................................................................................. 10,00 Eur
19. kvalitatívne chemické vyšetrenie moču na ambulancii ................................... 5,00 Eur
20. vyšetrenie glukózy z kapilárnej krvi glukometrom na ambulancii ................ 10,00 Eur

21a. príplatok za posúdenie každého ďalšieho faktora práce, práce podľa osobitného predpisu, 

alebo práce na ktorú sa vyžaduje vydanie preukazu alebo osvedčenia .............10,00 Eur

21 b. administratívny úkon – vystavenie záverečného posudku ........................... 5,00 Eur

C) Výkony na žiadosť pacienta alebo iného subjektu **:
22. Preventívna prehliadka kapitovaného pacienta na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (mimo zákonnej PP 1x za 24 mesiacov hradenej ZP – bez ceny odberov) ............................................... 60,00 Eur
23. Vyšetrenie nekapitovaného pacienta, neplatiča, cudzinca na vlastnú žiadosť (okrem neodkladnej ZS) ........................................................................................ 70,00 Eur
24. Komplexné predoperačné vyšetrenie kapitovaného pacienta na jeho žiadosť pred výkonmi nehradenými z VZP (plastické operácie alebo iné úkony nehradené z VZP - bez ceny povinných odberov podľa platného OU MZ SR resp. požiadavky operatéra) ...................... 70,00 Eur
25. Komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky nehradenej z VZP (očkovanie na vlastnú žiadosť, 

pred cestou do zahraničia a pod.) .............................................................................. 20,00 Eur
27. Odbery biologického materiálu ( krv, moč, stery) na žiadosť pacienta ....... 10,00 Eur

      Vyšetrenie POCT prístrojom na žiadosť pacienta

28. glukóza .................................................................................................................. 10,00 Eur
29. CRP (alebo ak to nie je hradené z VZP) ............................................................. 10,00 Eur

29a.Antigénový test (COVID, chrípka a iné infekčné ochorenia) ......................... 10,00 Eur
30. FOB (vyšetrenie okultného krvácania do stolice) ............................................ 15,00 Eur
31. kardiošpecifické enzýmy, D-dimér a iné (podľa dostupnosti testov) ............ 20,00 Eur 


      Vykonanie a vyhodnotenie:
32.  EKG na žiadosť pacienta, iného lekára ...................................................................................... 20,00 Eur
33. ABI na žiadosť pacienta, iného lekára ........................................................................................ 20,00 Eur
34. 24 hod. monitorovania TK (Holter) na žiadosť pacienta, iného lekára .................................. 30,00 Eur
35. Návštevná služba na žiadosť pacient (nespĺňajúca indikáciu návštevy hradenej z VZP)..... 50,00 Eur

** 
Pokiaľ sú k posúdeniu zdravotnej spôsobilosti a vyšetreniam vyššie uvedeným, potrebné odbery, tie nie sú zahrnuté v cene daných výkonov. Budú vykonané na náklady fyzickej alebo právnickej osoby v záujme ktorej sa vyšetrenie vykonáva a ich cena je daná podľa cenníka laboratória. 

Pokiaľ sú k posúdeniu spôsobilosti potrebné odborné vyšetrenia, budú vykonané na náklady fyzickej alebo právnickej osoby v záujme ktorej sa vyšetrenie vykonáva. 

 

D) Administratívne výkony na žiadosť pacienta: 

36. Poskytnutie tlačiva „Priepustka“ – 1 kus .............................................................................. 2,00 Eur

37. Vystavenie lekárskej správy/posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie – na žiadosť pacienta ........................................................................................................................... 50,00 Eur

 

Vystavenie potvrdenia : 

38. o zdravotnom stave pre nemedicínske účely na žiadosť pacienta ................................ 30,00 Eur

38a. lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona 448/2008 Zz. ......................................................................................................................................................... 15,00Eur

39. o očkovaní vykonanom nie v našom ZZ na žiadosť pacienta ......................................... 10,00 Eur

40. o prekonaní určitého ochorenia podľa záznamu v ZD na žiadosť pacienta ................. 10,00 Eur

Výpis zo zdravotnej dokumentácie:

41. pre účely pracovnej zdravotnej služby - na žiadosť pacienta alebo lekára PZS ( potrebná žiadanka o vystavenie výpisu od lekára PZS ) .............................................................................................................................. 10,00 Eur

42. na žiadosť pacienta pre účely súvisiace s poskytovaním ZS  ............................................ 2,00 Eur

43. na žiadosť pacienta pre iné účely ....................................................................................... 30,00 Eur

44. na žiadosť iných oprávnených osôb (podľa zákona 576/2004) ...................................... 30,00 Eur

45. Vystavenie náhradných tlačív pri strate, storne ( PN, Rp., VL ) ........................................  5,00 Eur

46. Potvrdenie práceneschopnosti u nepoisteného v SP SR a pre UPSVaR ....................... 10,00 Eur

47. Čierno-biela fotokópia zdravotnej dokumentácie – A4 jedna strana .............................. 2,00 Eur

48. Overenie u nás zhotovenej fotokópie ZD – A4 jedna strana ............................................ 3,00 Eur

49. Príplatok za administratívny výkon s vyhotovením do 24 hodín na žiadosť pacienta ( ak to aktuálna situácia v ambulancii z kapacitných dôvodov dovolí ) ............................................................................ 50,00 Eur

50. Príplatok za komunikáciu s pacientom v cudzom jazyku – 1 vyšetrenie ...................... 20,00 Eur         


E) Výkony pre komerčné poisťovne na žiadosť pacienta

51. Správa o zdravotnom stave ................................................................................................ 50,00 Eur

52. Bodové ohodnotenie úrazu a iné tlačivá .......................................................................... 50,00 Eur


Cenník platí od 1.3.2023

( zaslané na vedomie VÚC BSK )