Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 

Článok I

Úvodné ustanovenia 

1. Uzavretím Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Dohoda“) vznikne medzi poskytovateľom a poistencom právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti poskytovateľom ako aj poskytovanie služieb, súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

2. Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť a služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti na základe povolenia č.11798/2022/ZDR/2 vydaného dňa 19.12.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2022.

3. Účelom týchto Podmienok je vymedziť podrobnosti právneho vzťahu, založeného medzi poskytovateľom a poistencom Dohodou. 

Článok II

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

 

1. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ďalej len PZS) poskytuje v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo a nasledujúce služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti:

a) spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme na účely zdravotného poistenia,

b) štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu na účely zdravotného poistenia,

c) vypracovanie lekárskeho posudku,

d) poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie za podmienok a v rozsahu ustanovených platnými právnymi predpismi.

2. PZS poskytuje zdravotnú starostlivosť a služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti počas ordinačných hodín príslušného zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa.

3. V záujme efektívneho a včasného poskytovania zdravotnej starostlivosti je poistenec povinný dodržať termín vyšetrenia, na ktorý sa objednal. V prípade, že poistencovi bráni v dodržaní termínu vyšetrenia, na ktorý sa objednal vážna prekážka, je povinný túto skutočnosť poskytovateľovi oznámiť najneskôr jeden deň vopred a preobjednať sa na iný termín vyšetrenia. 

Článok III

Práva a povinnosti PZS a poistenca 

1. PZS sa zaväzuje:

a) poskytovať zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených platnými právnymi predpismi a v súlade s nimi,

b) poskytovať zdravotnú starostlivosť správne; zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.

c) zabezpečiť možnosť poistenca získať potrebné informácie o možnosti objednania sa na vyšetrenie alebo možnosti objednania si liekov prostredníctvom internetovej stránky www.miriamed.sk. alebo aj telefonicky na čísle: 02/602 64 246.  

2. Poistenec sa zaväzuje:

a) pravdivo informovať PZS o zdravotnom stave a skutočnostiach, ktoré ho ovplyvňujú,

b) bezodkladne informovať PZS o výsledkoch vyšetrení, nálezoch a záveroch odborných vyšetrení a hospitalizácii poistenca,

c) aktívne spolupracovať pri preventívnych programoch, diagnostických výkonoch a liečbe,

d) bez zbytočného odkladu, maximálne do piatich pracovných dní, oznámiť PZS zmenu svojej zdravotnej poisťovne, zmenu osobných údajov ako napr. zmenu mena, adresy trvalého pobytu, telefónneho čísla alebo emailovej adresy, pokiaľ túto PZS zadal v Dohode

e) uhradiť PZS odplatu za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré nie sú kryté z verejného zdravotného poistenia, a to podľa cenníka poskytovateľa platného v čase poskytnutia zdravotnej starostlivosti alebo služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť cenník výkonov a služieb kedykoľvek počas trvania Dohody.

3. Poistenec podpísaním Dohody bezvýhradne potvrdzuje, že bol riadne oboznámený s aktuálnym cenníkom PZS a berie na vedomie, že aktuálny cenník PZS je k dispozícii k nahliadnutiu v priestoroch zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa, ako aj na internetovej stránke: www.miriamed.sk.

4. Poistenec podpísaním Dohody potvrdzuje pravosť údajov v nej uvedených a zároveň súhlasí s komunikáciou prostredníctvom telefónu a/alebo mailu pokiaľ tieto uviedol v Dohode. Táto skutočnosť sa považuje za súhlas s poskytovaním údajov týkajúcich sa zdravotného stavu pacienta formou telefonickej a/alebo mailovej  komunikácie. Pacient týmto vyjadruje, že: 

4.1 Rozumie, že táto forma komunikácie predstavuje zvýšené bezpečnostné riziko najmä v oblasti dodržiavaní pravidiel ochrany osobných údajov, ako i v oblasti bezpečnej identifikácii pacienta alebo zákonného zástupcu pacienta ako prijímateľa informácie, obsahujúcej osobné údaje.

4.2 Akceptuje nižšie špecifikovaný postup PZS (identifikačný údaj) pre bezpečnú identifikáciu prijímateľa informácie formou telefonickej alebo mailovej komunikácie ako aj skutočnosť, že pri nedodržaní tohto postupu mu informácia telefonicky alebo mailom nebude poskytnutá. Zaväzuje sa, že postup a informácie potrebné na jeho identifikáciu ako pacienta pri telefonickej alebo mailovej komunikácii s PZS nesprístupní tretím osobám.

4.3 Berie na vedomie a súhlasí, že PZS nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné bezpečnostné incidenty v rámci telefonickej a elektronickej komunikácie, ako je únik osobných údajov a pod.

4.4 Ako dotknutá osoba v rámci ochrany osobných údajov týmto udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov PZS v rozsahu a na účel uvedený v tejto žiadosti. Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyjadrenie súhlasu dotknutej osoby. 

4.5 Zásady ochrany osobných údajov:

4.5.1 Osobné údaje zo zdravotnej dokumentácie používajú ochranu poskytovanú najmä zo zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

4.5.2 PZS neposkytuje a nesprístupňuje osobné údaje pacientov tretím osobám, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva, IT infraštruktúru, poskytujú právne služby a z tohto dôvodu sa považujú za príjemcu GDPR. Tieto subjekty sú zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby riadne spĺňali požiadavky platnej slovenskej aj európskej legislatívy pre ochranu osobných údajov. Osobné údaje nie sú prenášané mimo Európsku úniu do tretích krajín či medzinárodných organizácií. Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom, ako sú orgány činné v trestnom konaní, súdy, daňové úrady a pod., ak takáto povinnosť bude PZS vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci.

4.5.3 PZS nevydáva žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa týkali alebo ovplyvňovali pacienta.

4.5.4 PZS má zákonnú povinnosť údaje archivovať. Uchováva osobné údaje a údaje o zdravotnej starostlivosti a zdravotnom stave pacienta po dobu dvadsať rokov po smrti pacienta. Pri spracúvaní osobných údajov, kde sa vyžaduje súhlas dotknutej osoby, spracováva údaje po dobu troch rokov. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ zabezpečí odstránenie alebo anonymizáciu všetkých údajov pacienta zo svojho informačného systému.

4.5.5 Práva dotknutej osoby v oblasti ochrany osobných údajov

a) Kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania osobných údajov založeného ba súhlase dotknutej osoby, udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas môže dotknutá osoba odvolať rovnakým spôsobom, akým ho udelila – písomným informovaním PZS na poštovej adrese zhodnej so sídlom alebo e-mailovej adrese PZS. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Po odvolaní súhlasu PZS nebude ďalej oprávnený oznamovať informácie týkajúce sa zdravotného stavu dotknutej osoby ani telefonicky, ani elektronicky (mailom). Dotknutá osoba má tiež právo:

b) Požadovať informáciu, či PZS spracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ak áno, má právo na prístup k osobným údajom

c) Požadovať informáciu o kategórii spracovávaných údajov

d) Na identifikáciu príjemcov alebo kategóriu príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté

e) Na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnení neúplných osobných údajov

f) Požiadať o bezodkladné vymazanie osobných údajov, avšak len v prípade, že:

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

- odvolal súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie,

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali,

- neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie.

g) Na obmedzenie spracúvania osobných údajov, teda aby sa údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom nespracovávali pokiaľ:

- namieta voči spracúvaniu osobných údajov,

-namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia v prípade protizákonného spracovávania osobných údajov,

 - napadol správnosť osobných údajov.

- Prevádzkovateľ viac nepotrebuje uchovávať osobné údaje, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie a uplatňovanie svojich právnych nárokov,

- iniciovať konanie podľa §100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

h) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov máte, pokiaľ je právnym základom ich spracovávania:

- nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci

- spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

- v prípade priameho marketingu má toto právo vždy.

4.5.6 jedinečný identifikačný údaj pre bezpečnú identifikáciu prijímateľa informácie formou telefonickej a mailovej komunikácie je rodné číslo pacienta bez lomky. 

Článok IV

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Poistenec je oprávnený s poukazom na ustanovenie § 12 ods. 9 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004“) od Dohody odstúpiť kedykoľvek aj bez udania dôvodu. Odstúpenie od Dohody musí mať písomnú formu a musí byť doručené poskytovateľovi.

3. Poistenec udeľuje podpísaním Dohody slobodný a nepodmienený súhlas na to, aby jeho osobné údaje v rozsahu (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-mailová adresa, zdravotná poisťovňa) boli spracovávané v informačnom systéme poskytovateľa, a to na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Poistenec zároveň podpísaním Dohody udeľuje slobodný a nepodmienený súhlas na poskytovanie jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, zdravotná poisťovňa tretím osobám na marketingové účely poskytovateľa a za účelom zisťovania spokojnosti poistencov s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytovateľom.

4. Poskytovateľ je oprávnený tieto Podmienky jednostranne meniť. Zmena Podmienok sa oznamuje oznámením uverejneným na internetovej stránke: www.miriamed.sk.

5. Poskytovateľ a poistenec sa dohodli, že písomnosti medzi nimi sa budú doručovať buď prostredníctvom pošty alebo prostredníctvom doručovateľskej služby.

6. V prípadoch, keď sa podľa týchto Podmienok predpokladá oznamovanie skutočností poistencom oznámením na internetovej stránke poskytovateľa, považujú sa takéto oznámenia za oznámené poistencom ich zverejnením na uvedenej internetovej stránke.

7. Právne vzťahy založené Dohodou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a otázky, ktoré nie sú výslovne Dohodou riešené, sa riadia predovšetkým ustanoveniami zákona č. 576/2004, zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.02.2023. 

                                                  Bratislava, dňa 01.02.2023